TESTY NA TRWAŁĄ UTRATĘ WARTOŚCI AKTYWÓW

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych usług prosimy o wypełnienie formularza lub bezpośredni kontakt
z naszym biurem. Z przyjemnością pomożemy Państwu.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Przeczytaj Politykę ochrony danych osobowych

Testy na trwałą utratę wartości aktywów (ang. impairment of assets testing) przeprowadzane są w związku z wymogami sprawozdawczości finansowej. Podmioty sporządzające bilans obowiązane są, nie rzadziej niż raz w roku obrotowym, a w szczególności na dzień bilansowy dokonać wyceny swoich aktywów.

 

Na skutek występowania różnych czynników, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, wartość niektórych aktywów może być mniejsza od kwot wykazywanych w księgach firmy, przy czym utrata wartości aktywów może mieć charakter przejściowy lub trwały. W przypadku wystąpienia trwałej utraty wartości aktywów należy dokonać odpisu aktualizującego ich wycenę.

 

Nie rzadziej niż na każdy dzień bilansowy podmiot sporządzający sprawozdanie finansowe obowiązany jest dokonać oceny czy występują przesłanki wskazujące, że należy przeprowadzić testy na trwałą utratę wartości aktywów.

 

Ze względu na to, że testy na trwałą utratę wartości aktywów mogą skutkować koniecznością dokonania odpisów aktualizujących, które mogą mieć istotny wpływ na wynik finansowy, firmy często decydują się  powierzyć testy na trwałą utratę wartości aktywów niezależnej, zewnętrznej firmie doradczej. Testy na trwałą utratę wartości aktywów, wykonane przez profesjonalną, zewnętrzną firmę doradczą stanowią dokumentację dla audytora, która jest wykorzystwana podczas badania sprawozdania finansowego.

 

Wykonując testy na trwałą utratę wartości aktywów możemy dla Państwa:

  • dokonać analizy czynników wewnętrznych i zewnętrznych, mogących wskazywać czy należy wykonać testy na trwałą utratę wartości aktywów
  • zidentyfikować aktywa wymagające aktualizacji wyceny
  • zidentyfikować ośrodki wypracowujące przepływy pieniężne (ang. cash generating units)
  • przypisać aktywa do odpowiednich ośrodków generujących przepływy pieniężne
  • wyliczyć wartość odzyskiwalną aktywów
  • określić ewentualna wysokość odpisu aktualizujcego
  • sporządzić notę do sprawozdania finansowego zgodnie z wymgami odpowiednich standardów sprawozdawczości finansowej
  • udzielić wyjaśnień audytorowi badającemu sprawozdanie finansowe

UDOSTĘPNIJ

linkedin