ALOKACJA CENY ZAKUPU

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych usług prosimy o wypełnienie formularza lub bezpośredni kontakt
z naszym biurem. Z przyjemnością pomożemy Państwu.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Przeczytaj Politykę ochrony danych osobowych

Alokacja ceny zakupu (ang. purchase price allocation) wykonywana jest zazwyczaj po przejęciu kontroli nad firmą na potrzeby sprawozdawczości finansowej, a w szczególności w związku z wymogiem sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki przejmującej.

 

Alokacja ceny zakupu polega na przypisaniu ceny zakupu do poszczególnych możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań firmy przejmowanej w tym takich, które nie byłu ujawnione w księgach firmy przejmowanej. Przykładem takich nieujawnionych aktywów zazwyczaj są wartości niematerialne i prawne jak np. znaki towarowe (znak firmowy i marki produktowe), posiadane patenty, licencje czy relacje z odbiorcami i dostawcami.

 

W procesie alokacji ceny zakupu dokonuje się również wyceny ujawnionych w księgach firmy przejmowanej aktywów i zobowiązań według ich wartości godziwej.

 

Nieprzypisana do żadnych aktywów i zobowiązań część nadwyżki ceny nabycia firmy przejmowanej nad wartości jej kapitałów własnych (aktywów netto) na dzień przejęcia stanowi wartość firmy (ang. goodwill), która, zgodnie ze standardami sprawozdawczości finansowej, podlega testom na trwałą utratę wartości.

 

Podczas alokacji ceny zakupu możemy wykonać dla Państwa następujące czynności:

  • analiza sprawozdania finansowego firmy przejmowanej w celu zidentyfikowania aktywów i zobowiązań (także nieujawnionych) wymagających wyceny według wartości godziwej
  • wycena aktywów i zobowiązań (w tym nieujawnionych) według wartości godziwej
  • ustalenie wartości firmy (ang. goodwill)
  • przygotowanie not na potrzeby sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki przejmującej, zgodnie z wymogami odpowiednich standardów sprawozdawczości finansowej (np. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej)
  • oszacowanie wpływu alokacji ceny zakupy na skonsolidowany wynik finansowy w przyszłości

 

 

UDOSTĘPNIJ

linkedin